×

Czynności notarialne

Informacje ogólne o czynnościach notarialnych

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2008 rok, Nr 189, poz. 1158 z późniejszymi zmianami) notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

 

W zakresie swoich uprawnień notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, a dokonane przez niego czynności notarialne mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim.

 

Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, jednak w takim przypadku niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

 

Udzielenie informacji dotyczącej warunków, treści, przebiegu i skutków zamierzonych przez Strony czynności notarialnych jest bezpłatne.

 

Przed dokonaniem czynności notarialnej niezbędny jest kontakt z notariuszem w celu ustalenia treści oraz formy zamierzonej czynności notarialnej, weryfikacji niezbędnych dokumentów oraz określenia kosztów czynności notarialnej. Warto mieć na uwadze, że im więcej okoliczności zostanie uzgodnionych wcześniej, tym sprawniej przebiegnie spotkanie przeznaczone na dokonanie konkretnej czynności notarialnej.