×

Opłaty

Notariusz na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn pobiera i odprowadza do urzędu skarbowego oba te podatki należne w związku z dokonaniem czynności notarialnej. Ponadto, jeżeli akt notarialny obejmuje wniosek o wpis do księgi wieczystej, notariusz pobiera od wnioskodawców opłatę sądową i przekazuje ją właściwemu sądowi rejonowemu.

Wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej ustalane jest indywidualnie. Sztywne reguły wyrażone we wzorach matematycznych nie mogą zastąpić uzgodnień z osobami, które chciałyby lub muszą dokonać czynności notarialnych, zatem zgodnie z art. 5 ustawy Prawo o notariacie wynagrodzenie notariusza określone zostaje na podstawie umowy ze stronami czynności. Na wysokość wynagrodzenia wpływają między innymi wartość przedmiotu, rodzaj czynności notarialnej, stopień jej zawiłości, przewidywany nakład pracy, przewidywany czas przeznaczony na dokonanie czynności.

Maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności ustalone zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2004 rok, nr 148, poz. 1564 z późniejszymi zmianami).