×

Czynności notarialne

Zakres czynności

W ramach posiadanych uprawnień dokonujemy między innymi następujących czynności notarialnych:

 • sporządzamy akty notarialne, w szczególności:
  • umowy sprzedaży,
  • umowy przedwstępne,
  • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali,
  • umowy darowizny,
  • umowy spółek,
  • umowy przeniesienia własności nieruchomości lub innych praw w wykonaniu zobowiązania do wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki,
  • umowy przeniesienia własności lokali w trybie określonym w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych,
  • testamenty,
  • umowy działu spadku,
  • umowy zniesienia współwłasności,
  • umowy/akty ustanowienia hipotek,
  • umowy/akty ustanowienia służebności gruntowych, osobistych oraz służebności przesyłu,
  • umowy/akty ustanowienia prawa użytkowania,
  • umowy majątkowe małżeńskie,
  • umowy o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności ustawowej,
  • umowy zamiany,
  • umowy dożywocia,
  • umowy przeniesienia własności nieruchomości w celu zwolnienia się z zobowiązania,
  • umowy ustalające sposób sprawowania zarządu nieruchomością wspólną,
  • umowy ustalające sposób korzystania z nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, w tym umowy o podział do korzystania,
  • oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4), 5) i 6) ustawy kodeks postępowania cywilnego,
  • pełnomocnictwa,
 • sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia (ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych)
 • sporządzamy poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu (data pewna),
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręczamy oświadczenia (doręczenie pisemnego oświadczenia mogącego mieć skutki prawne wskazanej stronie przeciwnej),
 • spisujemy protokoły:
  • walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek, wspólnot mieszkaniowych oraz innych jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną w przypadkach prawem przewidzianych,
  • stwierdzenia przebiegu czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także niestawiennictwa stron oraz protokoły otwarcia stron internetowych,
 • sporządzamy protesty weksli i czeków,
 • przyjmujemy na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe (depozyt notarialny)
 • sporządzamy wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządzamy projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.